News

[W3schools Tiếng Việt] – CSS Backgrounds

Phần 5 của 5 trong series [W3schools Tiếng Việt] - CSS

Thuộc tính background dùng để định dạng nền cho phần tử HTML. Dưới đây là một số thuộc tính background: background-color (thiết lập màu nền) background-image (thiết lập hình nền) background-repeat (thiết lập sự lặp lại của hình nền) background-attachment (thiết lập vị trí cố định cho hình… Đọc thêm