HTML/CSS

[W3Schools Tiếng Việt] – Tổng quan về HTML

Với HTML, bạn có thể tạo trang web của riêng bạn.

Hướng dẫn này dạy cho bạn mọi thứ về HTML.

HTML dễ học – Bạn sẽ thích nó.

HTML là gì?

HTML (HyperText Markup Language) là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản, dùng để tạo ra các trang web.

 • HTML là viết tắt của Hyper Text Markup Language
 • HTML mô tả cấu trúc của các trang Web sử dụng đánh dấu
 • Các phần tử HTML là các khối xây dựng của các trang HTML
 • Các phần tử HTML được biểu diễn bằng thẻ
 • Thẻ HTML gắn nhãn các phần nội dung như “heading”, “paragraph”, “table”, v.v.
 • Trình duyệt không hiển thị các thẻ HTML, nhưng sử dụng chúng để hiển thị nội dung của trang

Một tài liệu HTML đơn giản

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Page Title</title>
</head>
<body>

<h1>My First Heading</h1>
<p>My first paragraph.</p>

</body>
</html>

Giải thích ví dụ:

 •  <!DOCTYPE html> khai báo xác định tài liệu này là HTML5
 •  <html> thể hiện đây là tệp tin HTML, nội dung sẽ chứa toàn bộ trong thẻ này
 •  <head> phần chứa thông tin khai báo của tài liệu.
 •  <title> tên tiêu đề tài liệu
 •  <body> phần chứa toàn bộ nội dung được hiển thị ra website
 •  <h1> thẻ tiêu đề có phân cấp (h1,h2,h3…)
 •  <p> thẻ đoạn văn

HTML Tags – Thẻ trong HTML

Thẻ HTML là các tên phần tử được bao quanh bởi các dấu ngoặc nhọn:

<tagname>content goes here…</tagname>

 • Thẻ HTML thường theo cặp như <p> và </ p>
 • Thẻ đầu tiên trong một cặp là thẻ bắt đầu, thẻ thứ hai là thẻ kết thúc (hoặc thẻ mở và thẻ đóng)
 • Thẻ kết thúc được viết giống như thẻ bắt đầu, nhưng có dấu gạch chéo được chèn trước tên thẻ

Cấu trúc trang HTML

Dưới đây là hình ảnh của cấu trúc trang HTML:

<html>

<head>

<title>Page title</title>

</head>

<body>

<h1>This is a heading</h1>
<p>This is a paragraph.</p>
<p>This is another paragraph.</p>

</body>

</html>

Lưu ý: Chỉ nội dung bên trong phần <body> (vùng màu trắng ở trên) mới được hiển thị trong trình duyệt.

Khai báo <!DOCTYPE> 

 • Khai báo <! DOCTYPE> đại diện cho loại tài liệu và giúp các trình duyệt hiển thị các trang web một cách chính xác. Nó chỉ phải xuất hiện một lần, ở đầu trang (trước bất kỳ thẻ HTML nào).
 • Khai báo <! DOCTYPE> không phân biệt chữ hoa chữ thường.
 • Khai báo cho HTML5 là:
<!DOCTYPE html>

 

Về tác giả

Tiến Đức

Để lại một bình luận